National Apprenticeship Week is supported by Acorn each year National Apprenticeship Week is supported by Acorn each year

Read in Welsh

Acorn is proud to support Apprenticeship Week which is an annual event dedicated to celebrating the skills and enthusiasm apprentices bring to employers across England and Wales.

 • What is National Apprenticeship Week?

  National Apprenticeship Week is a window of opportunity to celebrate the value of apprenticeships and promote the benefits of employing apprentices to employers.

  Ultimately this week is about giving more people a chance. Many apprentices go on to do ‘great’ things for their employers, who in turn say apprentices make their workplaces more productive.

  In support of this initiative, Acorn is calling on businesses to not only make use of its valuable work-based training programme to up-skill the knowledge and competency of their staff but also, look to hire an apprentice when considering future recruitment.

  As the Apprenticeship Provider for Social Responsiveness (Wales) 2013 and the Apprenticeship Provider of the Year (Wales) 2011, Acorn understands that in a complex and challenging business environment, ongoing training and development of your team is critical. Apprenticeships are nationally recognised qualifications, which can help support your team members to improve their performance and enhance the service they provide to your customers.

  Apprenticeships are not just for new entrants to your business, but can be used to accredit the skills and competency of your more experienced existing workforce.

  Apprenticeships fuel the future skills base of the nation and, via our funding contracts, Acorn may be able to offer financial assistance to your organisation to support the implementation of these national standards. In some instances in Wales, this can be 100% of the cost.

 • How apprenticeships benefit your business

  Using apprenticeships to expand your workforce

  As an employer, the opportunity to shape and develop a person into an employee who carries all the skills and values you require is invaluable. By providing an apprenticeship opportunity to an individual it can provide your business with a cost-effective way of employing new staff, who can learn to do things your way, whilst participating in work-based learning and undertaking a qualification to broaden their own skill base.
  Prior to any training launch we will work closely with your organisation to ensure that we fully understand the criteria of the job role and person specification, this will ensure that the selected apprenticeships are a suitable match for your staff’s training and business needs.

  Recruiting an apprentice for your business - How Acorn can help

  Working with the National Apprenticeship Service and Careers Wales, and other referral agencies, Acorn identifies suitable apprenticeship applicants and presents a shortlist, that has been screened to agreed criteria, to your organisation.

  If you have a vacancy and would like to investigate the possibility of using apprenticeships to fill this opportunity, whilst enjoying the benefits that it would bring to your company, please call 01633 674 555 or click here to contact us online.

 • Are you looking to undertake an apprenticeship?

  Would you like to work whilst undertaking a qualification to broaden your skills?

  Acorn has established a network of employers who are looking for keen, motivated people and who would like the opportunity to learn and contribute to the workplace.

  If you’ve got a good idea of where you want to go with your career and like the idea of earning while you learn, an apprenticeship could be for you. Alternatively, if you have been working in your role for some time and would like to accredit the skills and competency you have gained, then an apprenticeship can give you a recognised qualification.

  Please see a full list of apprenticeships we can provide below, and click here to see the apprenticeship qualifications available in England and Wales, via Acorn.

  Apprenticeship programmes are available in the following career paths:

  - Retail
  - Customer service
  - Administration
  - Financial services
  - Insurance
  - Management / team leading
  - IT software web and telecoms

  Benefits to the learner - work-based learning:

  - Helps you prepare for work or your career development
  - Helps to demonstrate you can do a job to national standards and have the up-to-date skills employers are looking for
  - Saves you time as you don't have to sit through hours, days, weeks or even years of a course - competency-based qualifications are
    about putting learning into practice
  - Is flexible - you can do the qualification at your pace, and as part of your normal job

Find out more about becoming an apprentice here >

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae Acorn yn falch o gefnogi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau sy'n ddigwyddiad blynyddol penodol i ddathlu'r sgiliau a'r brwdfrydedd y mae prentisiaid yn eu cynnig i gyflogwyr ledled Cymru a Lloegr.

 • Beth yw Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau?

  Mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn gyfle i ddathlu gwerth prentisiaethau a hyrwyddo'r manteision o gyflogi prentisiaid i gyflogwyr.
  Yn bennaf, diben yr wythnos hon yw rhoi cyfle i fwy o bobl. Mae llawer o brentisiaid yn mynd ymlaen i wneud pethau gwych ar gyfer eu cyflogwyr, sydd yn eu tro yn dweud bod prentisiaid yn gwneud eu gweithleoedd yn fwy cynhyrchiol.

  I gefnogi'r fenter hon, mae Acorn yn galw ar fusnesau nid yn unig i ddefnyddio ei raglen hyfforddiant seiliedig ar waith werthfawr i uwchsgilio gwybodaeth a chymhwysedd eu staff ond hefyd, i ystyried cyflogi prentis wrth ystyried recriwtio yn y dyfodol.

  Fel Darparwr Prentisiaethau Ymatebolrwydd Cymdeithasol (Cymru) 2013 a Darparwr Prentisiaethau y Flwyddyn (Cymru) 2011, mae Acorn yn deall bod hyfforddi a datblygu eich tîm yn barhaus yn hollbwysig mewn amgylchedd busnes cymhleth a heriol. Mae prentisiaethau yn gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, a all helpu i gefnogi aelodau eich tîm i wella eu perfformiad a'r gwasanaeth y maent yn ei ddarparu i'ch cwsmeriaid.

  Nid yw prentisiaethau ar gyfer newydd-ddyfodiaid i'ch busnes yn unig, ond gellir eu defnyddio i achredu sgiliau a chymwyseddau eich gweithlu presennol, mwy profiadol.

  Mae Prentisiaethau yn hybu sgiliau dyfodol y wlad a, thrwy ein contractau ariannu, mae'n bosibl y gall Acorn gynnig cymorth ariannol i'ch sefydliad er mwyn helpu i weithredu'r safonau cenedlaethol hyn. Mewn rhai achosion yng Nghymru, gall hyn olygu 100% o'r gost.

 • Sut mae prentisiaethau o fudd i'ch busnes

  Defnyddio prentisiaethau i ehangu eich gweithlu

  Fel cyflogwr, mae'r cyfle i lunio a datblygu unigolyn i greu cyflogai sy'n meddu ar yr holl sgiliau a gwerthoedd sydd eu hangen arnoch yn amhrisiadwy. Gall rhoi prentisiaeth i unigolyn fod yn ffordd gost-effeithiol i'ch busnes o gyflogi staff newydd, sy'n gallu dysgu gwneud pethau yn eich ffordd chi, gan gymryd rhan mewn dysgu seiliedig ar waith ac ennill cymhwyster i ehangu ei sail sgiliau ei hun.

  Cyn unrhyw lansiad hyfforddi, byddwn yn gweithio'n agos gyda'ch sefydliad i sicrhau ein bod yn deall meini prawf y swydd a'r fanyleb person yn llawn, a bydd hyn yn sicrhau bod y prentisiaethau a ddewiswyd yn ddewis addas ar gyfer anghenion hyfforddi a busnes eich staff.

  Recriwtio prentis ar gyfer eich busnes - sut y gall Acorn eich helpu?

  Gan weithio gyda'r Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol a Gyrfa Cymru, ac asiantaethau atgyfeirio eraill, mae Acorn yn nodi ymgeiswyr prentisiaeth addas ac yn creu rhestr fer i'ch sefydliad, sydd wedi'i sgrinio yn ôl meini prawf cytûn.

  Os oes gennych swydd wag a'ch bod am ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio prentisiaethau i lenwi'r swydd hon, tra'n mwynhau'r manteision y byddai hynny'n eu cynnig i'ch cwmni, ffoniwch 01633 674 555 neu cliciwch fan hyn i gysylltu â ni ar-lein.

 • Ydych chi am ymgymryd â phrentisiaeth?

  Hoffech chi weithio tra'n ymgymryd â chymhwyster i ehangu eich sgiliau?

  Mae Acorn wedi sefydlu rhwydwaith o gyflogwyr sy'n chwilio am bobl frwd, llawn cymhelliant a fyddai'n hoffi'r cyfle i ddysgu a chyfrannu at y gweithle.

  Os oes gennych syniad go dda o sut yr hoffech i'ch gyrfa ddatblygu ac yn hoffi'r syniad o ennill cyflog wrth ddysgu, gallai prentisiaeth fod yn addas i chi. Fel arall, os ydych wedi bod yn gweithio yn eich swydd am gryn dipyn o amser a hoffech achredu'r sgiliau a'r cymwyseddau rydych wedi'u meithrin, gall prentisiaeth roi cymhwyster a gydnabyddir i chi.

  Gallwch weld rhestr lawn o'r prentisiaethau rydym yn eu darparu isod, a chliciwch fan hyn i weld y cymwysterau prentisiaeth sydd ar gael yng Nghymru ac yn Lloegr, drwy Acorn.

  Mae rhaglenni prentisiaethau ar gael yn y llwybrau gyrfaoedd canlynol:

  - manwerthu
  - gwasanaeth cwsmeriaid
  - gweinyddiaeth
  - gwasanaethau ariannol
  - yswiriant
  - rheoli / arwain tîm
  - meddalwedd TG y we a thelathrebu

  Buddiannau i'r dysgwr - dysgu seiliedig ar waith:

  - mae'n eich helpu i baratoi ar gyfer gwaith neu ddatblygiad eich gyrfa
  - mae'n helpu i ddangos eich bod yn gallu gwneud swydd i safonau cenedlaethol a chael y sgiliau cyfredol y mae cyflogwyr yn edrych amdanynt
  - mae'n arbed amser i chi gan nad oes rhaid i chi eistedd am oriau, dyddiau, wythnosau neu hyd yn oed flynyddoedd i gwblhau cwrs - mae cymwysterau sy'n seiliedig ar gymhwysedd yn canolbwyntio ar roi'r hyn rydych yn ei ddysgu ar waith
  - mae'n hyblyg - gallwch gyflawni'r cymhwyster ar eich cyflymder eich hun, ac fel rhan o'ch swydd arferol

Mynnwch ragor o wybodaeth am ddod yn brentis fan hyn >