Frequently asked questions on apprenticeships in Wales Frequently asked questions on apprenticeships in Wales

Read this in Welsh

Please find below a list of questions often asked by our learners.  The answers will give you advice and information to help you understand more about Acorn and the training and development services we provide.

If you have any further questions, please contact our Customer Service Centre on 01633 674 555 or submit an enquiry.

 • What is Acorn Learning & Development?

  Acorn Learning & Development is one of Wales' fastest growing Training Providers, delivering Apprenticeships across Wales and Management Development programmes across England and Wales with both national clients and SMEs.
 • What can Acorn do for me?

  If you are looking for a skill-based career or just want to know what options are available for you then we can give you advice on Apprenticeships in your area. We currently support young people in the retail, hospitality and catering, administration and customer service sectors. If you are employed / unemployed we can support you with work-based learning towards a nationally recognised qualification.
 • What is an NVQ / Credit qualification?

  An NVQ / Credit qualifications (national vocational qualification) is a competence-based qualification comprising of a number of units. For example, NVQ Level 2 in Business Administration is made up of sixteen units, all of which are mandatory to achieve a full qualification. It is possible however, to achieve units towards a full qualification if a candidate wished to be trained and qualified for specific units. In this case, the certificate would list the units in which the candidate had been successful. NVQs / Credit qualifications can help you prepare for work or help your career development. Getting an NVQ / Credit qualification shows you can do a job to national standards and have the up-to-date skills employers are looking for. You don't have to sit through hours, days, weeks or even years of a course, and there are no exams at the end. NVQs / Credit qualifications are about putting learning into practice. Another benefit is that NVQs / Credit qualifications are flexible - you can do an NVQ / Credit qualification as part of your normal job through open learning and private study.

  There are five levels that range from competent performance at a very basic skill to competent performance at a senior management level. The levels are as follows:

  Level 1 - a candidate would be competent in a range of work activities, which are routine; the candidate would require supervision.

  Level 2 - a candidate would be competent in a significant range of work activities some of which are not predictable or routine. A degree of autonomy is given; the candidate would not require super vision.

  Level 3 - a candidate would be competent in quite a broad range of activities, which would cover a variety of contexts. The work would be complex; the candidate would be supervising other staff.

  Level 4 - a candidate would be competent in a broad range of work activities, which are technical and require significant responsibility; the candidate would be managing other staff.

  Level 5 - a candidate would be competent in a significant range of complex techniques across a wide range of unpredictable contexts; the candidate would be managing or co-managing an organisation.

  There are no limits to the number of NVQs you can do, but they will depend on where you are working.

  You don't need any formal qualifications to follow an NVQ / Credit qualification programme and there is no set time. It will depend on how much time you can allocate to the work. As a rough guide the normal time to complete the NVQ / Credit qualification would be about 9 to 12 months.

 • What if I already have a job?

  If you are already employed, the funding body in your area may support you to achieve a work-based qualification. Contact us to find out what support you can expect.
 • What is on an apprenticeship framework?

  The Apprenticeship programmes are based on national standards. To achieve an apprenticeship qualification learners will need to complete an NVQ Essential Skills, Knowledge Certificates and Employment Rights and Responsibilities.
 • How will my learning programme be delivered?

  All learning will take place in the working environment. You will be visited monthly by your allocated advisor who will support you on a one-to-one basis. You will also receive on-the-job support from the placement for the specific underpinning knowledge
 • How is the programme / course set up?

  You work towards your NVQ / Credit qualification by achieving separate units as you do your job. Each unit counts toward your NVQ and because there is no time limit you can build up your NVQ / Credit qualification over a period of time. The training takes place in the workplace, as you learn 'on the job', and our advisors will visit you at least monthly to support you through the programme.
 • How long is the programme / course?

  There is no set time. It will depend on how much time you can allocate to the work. As a rough guide the normal time to complete the NVQ / Credit qualification would be about 9 to 12 months.
 • How will it affect my career / job prospects?

  Getting an NVQ / Credit qualification qualification will improve your career/job prospects as it shows you can do a job to national standards and have the up-to-date skills employers are looking for. Experience in a work-based role will always be taken into account by potential employers.
 • How will I be assessed?

  Learners are required to show they are competent in all the performance criteria, across a range of variables and that they have acquired the underpinning knowledge in the work place. You will build a portfolio of evidence and be assessed (observed) carrying out your day-to-day duties against the standards set.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Mae’r hyn sy’n dilyn yn cynnwys rhestr o gwestiynau y mae ein dysgwyr yn eu gofyn amlaf.  Bydd yr atebion yn rhoi cyngor a gwybodaeth i’ch helpu i ddeall mwy am Acorn a’r gwasanaethau hyfforddiant a datblygu a ddarparwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 neu anfonwch ymholiad.

 • Beth yw Acorn Learning & Development?

 • Beth all Acorn ei wneud i chi?

  Os ydych yn chwilio am yrfa sy’n galw am sgiliau neu os nad ydych eisiau gwybod pa ddewisiadau sydd ar gael ar hyn o bryd gallwn gynnig cyngor ar Brentisiaethau yn eich ardal. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi pobl ifainc yn sectorau adwerthu, lleytygarwch ac arlwyo, gweinyddiaeth a gwasanaethu cwsmeriaid. Os ydych yn gyflogedig / ddiwaith gallwn eich cefnogi trwy ddarparu cyfleoedd dysgu yn y gweithle er mwyn gweithio i gael cymhwyster cenedlaethol.
 • Beth yw NVQ / cymhwyster Credyd?

  Mae NVQ / cymhwyster Credyd (cymhwyster galwedigaethol cenedlaethol) yn gymhwyster yn seiliedig ar gymhwysedd sy'n cynnwys nifer o unedau. Er enghraifft, mae NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes yn cynnwys un ar bymtheg o unedau, ac mae pob un ohonynt yn orfodol er mwyn ennill cymhwyster llawn. Fodd bynnag, mae'n bosib cyflawni unedau ar gyfer cymhwyster llawn pe bai ymgeisydd yn dymuno cael eu hyfforddi a'u cymhwyso ar gyfer unedau penodol. Mewn sefyllfa felly, byddai'r dystysgrif yn rhestru'r unedau y llwyddodd yr ymgeisydd ynddynt. Gall NVQs / cymwysterau Credyd eich helpu i baratoi ar gyfer gwaith neu eich helpu i ddatblygu eich gyrfa. Mae cael NVQ / cymhwyster Credyd yn dangos y gallwch wneud swydd i safonau cenedlaethol a bod gennych y sgiliau diweddaraf y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Nid oes rhaid ichi eistedd trwy oriau, dyddiau, wythnosau neu hyd yn oed flynyddoedd o gwrs, ac nid oes unrhyw arholiadau ar y diwedd. Mae NVQ / cymwysterau Credyd yn fater o roi eich dysgu ar waith. Mantais arall yw bod NVQ / cymwysterau Credyd yn hyblyg – gallwch wneud NVQ / cymhwyster Credyd fel  rhan o’ch swydd arferol trwy ddysgu agored ac astudio preifat.
  Mae pump lefel sy’n amrywio o berfformiad digonol ar sgil sylfaenol iawn i berfformiad digonol ar lefel uwch reolwr. Mae’r lefelau fel a ganlyn:

  Lefel 1 – byddai ymgeisydd yn hyfedrus mewn nifer o weithgareddau gwaith, sy’n rhai cyffredin; byddai angen goruchwyliaeth ar yr ymgeisydd.

  Lefel 2 - byddai ymgeisydd yn hyfedrus mewn nifer arwyddocaol o weithgareddau gwaith, ac ni fyddai pob un ohonynt yn rhagweladwy neu gyffredin. Rhoddir elfen o annibyniaeth;  ni fyddai angen goruchwyliaeth ar yr ymgeisydd.

  Lefel 3 - byddai ymgeisydd yn hyfedrus mewn ystod gweddol eang o weithgareddau, a fyddai’n ymwneud â nifer o gyd-destunau gwahanol. Byddai’r gwaith yn gymhleth; byddai’r ymgeisydd yn goruchwylio staff eraill.

  Lefel 4 - byddai ymgeisydd yn hyfedrus mewn ystod  eang o weithgareddau gwaith, sy’n dechnegol ac yn golygu ysgwyddo cryn gyfrifoldeb; byddai’r ymgeisydd yn rheoli staff eraill.

  Lefel 5 – byddai ymgeisydd yn hyfedrus mewn nifer arwyddocaol o dechnegau cymhleth mewn nifer o gyd-destunau na ellir eu rhagweld; byddai’r ymgeisydd yn rheoli neu’n cyd-reoli sefydliad.
  Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y cymwysterau NVQ y gallwch eu gwneud, ond bydd hynny’n dibynnu ar ble rydych yn gweithio.
  Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i ddilyn rhaglen NVQ / cymhwyster Credyd ac nid oes unrhyw amser gosod. Bydd yn dibynnu ar faint o amser allwch ei neilltuo i’r gwaith. Yn fras, yr amser arferol i gwblhau’r NVQ / cymhwyster Credyd fyddai tua 9 i 12 mis.

   

 • Beth os oes gen i swydd yn barod?

  Os ydych yn gweithio eisoes , efallai y bydd y corff ariannu yn eich ardal yn eich cefnogi i ennill cymhwyster yn y gweithle. Cysylltwch â ni i gael gwybod pa gymorth allwch ei ddisgwyl.
 • Beth sydd ar gael ar fframwaith prentisiaeth?

  Mae’r rhaglenni Prentisiaeth yn seiliedig ar safonau cenedlaethol. Er mwyn ennill cymhwyster prentisiaeth bydd angen i ddysgwyr gwblhau NVQ Sgiliau Hanfodol, Tystysgrifau Gwybodaeth a Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth.
 • Sut fydd fy rhaglen ddysgu’n cael ei chyflwyno?

  Bydd yr holl ddysgu'n digwydd yn y sefyllfa waith. Cewch ymweliad misol gan yr ymgynghorydd a drefnwyd ar eich cyfer a fydd yn rhoi cefnogaeth un-i-un ichi. Byddwch hefyd yn derbyn cymorth wrth eich gwaith gan y gweithle ar gyfer y wybodaeth sylfaenol benodol.
 • Sutmae’rrhaglen/cwrs yn cael eu drefnu?

  Rydych yn gweithio tuag at eich NVQ / cymhwyster Credyd trwy gyflawni unedau ar wahân wrth ichi wneud eich swydd. Mae pob uned yn cyfrif ar gyfer eich NVQ a chan nad oes unrhyw gyfyngiad amser gallwch adeiladu eich NVQ / cymhwyster Credyd dros gyfnod o amser. Mae'r hyfforddiant yn digwydd yn y gweithle, trwy ddysgu 'wrth ichi weithio', a bydd ein hymgynghorwyr yn dod i'ch gweld o leiaf unwaith y mis i'ch cefnogi trwy'r rhaglen.
 • Pa mor hir yw’r rhaglen/cwrs?

  Nid oes unrhyw amser gosod. Bydd yn dibynnu ar faint o amser allwch ei neilltuo i’r gwaith. Yn fras, yr amser arferol i gwblhau’r NVQ / cymhwyster Credyd fyddai tua 9 i 12 mis.
 • Sut bydd y cwrs/rhaglen yn effeithio rhagolygon y swydd?

  Bydd cael NVQ / cymhwyster Credyd yn gwella eich rhagolygon gyrfa/swydd gan ei fod yn dangos y gallwch wneud swydd i safonau cenedlaethol a bod gennych y sgiliau diweddaraf y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Bydd darpar gyflogwyr wastad yn rhoi ystyriaeth i unrhyw brofiad a gawsoch mewn rôl yn y gweithle.
 • Sut y byddai’n cael fy asesu?

  Mae disgwyl i ddysgwyr ddangos eu bod yn gymwys yn yr holl feini prawf perfformiad, ar draws nifer o newidynnau gwahanol a'u bod wedi casglu'r wybodaeth sylfaenol yn y gweithle. Byddwch yn datblygu portffolio o dystiolaeth ac yn cael eich asesu (arsylwi) yn cyflawni eich dyletswyddau beunyddiol yn ôl y safonau a bennwyd.