Apprenticeships are a cost-effective way of employing new staff Apprenticeships are a cost-effective way of employing new staff

Read this in Welsh

Apprenticeships are nationally recognised qualifications, which provide you with a comprehensive but flexible training framework that will help support your existing team members to improve their performance and demonstrate their competency to enhance the service they deliver to your customers.
Apprenticeships, however, are not just for your existing workforce but can be used to recruit new talent to your business. Providing an apprenticeship to individuals can provide your business with a cost-effective way of employing new staff, who can learn to do things your way, whilst participating in work based learning and undertaking a qualification to broaden their own skill base.

If you are an employer in Wales looking to develop your existing workforce or recruiting new staff via an apprenticeship programme, please click on the links below.

 • Would you like to develop your staff?
 • Would you like to expand your workforce?
 • How can apprenticeships benefit your business?
 • Is there a certain criteria for recruiting an apprenticeship?
 • How to maximise the funding support available to your organisation?
 • Why should you use Acorn?
 • hat apprenticeship programmes are available?
 • How can you maximise management development?
 • ILM qualifications
 • Training case studies

How can Acorn help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located. Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or contact us online.


Appreticeships i Gyflogwyr

Mae prentisiaethau yn gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, sy'n cynnig fframwaith hyfforddiant cynhwysfawr ond hyblyg i chi fydd yn helpu cefnogi aelodau cyfredol eich tîm i wella eu perfformiad ac arddangos eu gallu i wella'r gwasanaeth a ddarparant i'ch cwsmeriaid.
Fodd bynnag, nid ar gyfer eich gweithlu presennol yn unig y mae prentisiaethau, ond gellir eu defnyddio i ddenu talent newydd i'ch busnes. Trwy ddarparu prentisiaeth i unigolyn gall roi ffordd gost-effeithiol i'ch busnes o gyflogi staff newydd, a all ddysgu gwneud pethau eich ffordd chi, tra'n dysgu yn y gweithle a gweithio tuag at gymhwyster er mwyn ehangu eu sgiliau.

Os ydych yn gyflogwr yng Nghymru sy'n awyddus i ddatblygu eich gweithlu neu ddenu staff newydd trwy raglen brentisiaeth, gwasgwch ar y cysylltiadau isod.

 • Hoffech chi ddatblygu eich staff?
 • Hoffech chi gynyddu maint eich gweithlu?
 • Sut all prentisiaethau helpu eich busnes?
 • A oes rhai meini prawf penodol ar gyfer recriwtio prentisiaeth?
 • Sut i wneud y defnydd gorau o'r cymorth arian sydd ar gael i'ch mudiad?
 • Pam ddylech chi ddefnyddio Acorn?
 • Pa raglenni prentisiaeth sydd ar gael?
 • Beth yw'r ffordd orau o ddatblygu rheolwyr?
 • Cymwysterau ILM
 • Astudiaethau enghreifftiol ar hyfforddiant

Sut all Acorn helpu?

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i ddanfon e-bost atom.