The criteria needed to employ an apprentice The criteria needed to employ an apprentice

Read this in Welsh.

There is a certain criteria to meet when employing an apprentice.

The apprentice needs to be:

 • Aged 16+
 • Working a minimum of 16 hours per week in your company - Wales
 • Working five days per week in your company (maximum 30 hours) - England
 • Employed on an apprenticeship contract
 • Paid a minimum of £2.68 per hour (for at least the first year of their apprenticeship, then, if applicable, receive an hourly rate of pay which is in line with the national minimum wage)
 • Allowed to complete an industry recognised qualification

How Acorn can help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located.  Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Meini prawf

Mae'n rhaid bodloni rhai meini prawf penodol wrth gyflogi prentis.

Mae'n rhaid i'r prentis fod yn:

 • 16+ oed
 • Gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos yn eich cwmni - Cymru
 • Gweithio pum niwrnod yr wythnos yn eich cwmni (dim mwy na 30 awr) - Lloegr
 • Cael eu cyflogi ar gontract prentisiaeth
 • Derbyn o leiaf £2.60 yr awr (am flwyddyn gyntaf eu prentisiaeth o leiaf, ac yna, os yn berthnasol,  derbyn tâl yr awr sy'n unol â'r isafswm cyflog cenedlaethol)
 • Cael cyfle i gwblhau cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant

Sut all Acorn helpu?

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mhw ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.