Develop your workforce via a flexible, comprehensive apprenticeship Develop your workforce via a flexible, comprehensive apprenticeship

Read this in Welsh

In an ever changing business world it is crucial that your staff are trained to the best of their ability and this is where the structure of apprenticeships can help. Apprenticeships give you a comprehensive, but flexible, training framework leading to nationally recognised qualifications, which can help support your team members to improve their performance and demonstrate their competency to enhance the service they deliver to your customers.

Acorn, via our funding contract with the Welsh Government, may be able to offer financial assistance to your organisation to support the delivery of apprenticeships. In some cases this can be 100% of the cost!

Apprenticeships are not just for your existing workforce but can be used to recruit and develop new talent. 

How Acorn can help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located.  Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.


Datblygu eich staff

Mewn byd busnes sy'n newid yn ddiddiwedd mae'n hollbwysig fod eich staff yn cael eu hyfforddi hyd eithaf eu gallu, a dyma lle all trefn prentisiaethau helpu. Mae prentisiaethau'n cynnig fframwaith hyfforddiant cynhwysfawr ond hyblyg sy'n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, sy'n gallu helpu cefnogi aelodau eich tîm i wella eu perfformiad ac arddangos eu gallu i wella'r gwasanaeth a ddarparant i'ch cwsmeriaid.

Efallai y bydd Acorn, trwy ein contract ariannu gyda Llywodraeth Cymru, yn gallu cynnig cymorth ariannol i'ch sefydliad i gefnogi datblygu prentisiaethau. Mewn rhai sefyllfaoedd gall hyn fod yn 100% o'r gost!

Nid ar gyfer eich gweithlu presennol yn unig y mae prentisiaethau,  ond gellir eu defnyddio i ddenu a datblygu talent newydd. 

Sut all Acorn helpu?

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha  ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.