Expand your current workforce with an apprenticeship Expand your current workforce with an apprenticeship

Read this in Welsh

Using apprenticeships to build the workforce of the future

As an employer, the opportunity to shape and develop a person into an employee who carries all the skills and values you require is invaluable. By providing an apprenticeship to an individual it can provide your business with a cost-effective way of employing new staff, who can learn to do things your way, whilst participating in work-based learning and undertaking a qualification to broaden their own skill base.

To support this requirement Acorn offers a range of apprenticeship programmes to employers and their apprentices, which is a great way of combining learning with the real world of work.

How Acorn can help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located.  Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Adeiladu eich gweithlu

Defnyddio prentisiaethau i adeiladu gweithlu'r dyfodol

Fel cyflogwr mae'r cyfle i siapio a datblygu person yn weithiwr sy'n gallu cynnig yr holl sgiliau a gwerthoedd sydd eu hangen arnoch yn amhrisiadwy. Trwy ddarparu prentisiaeth i unigolyn gall roi ffordd gost-effeithiol i'ch busnes o gyflogi staff newydd, a all ddysgu gwneud pethau eich ffordd chi, tra'n dysgu yn y gweithle a gweithio tuag at gymhwyster er mwyn ehangu eu sgiliau.

Er mwyn cefnogi'r angen hwn mae Acorn yn cynnig dewis o raglenni prentisiaeth i gyflogwyr a'u prentisiaid, sy'n ffordd arbennig o gyfuno dysgu gyda’r byd gwaith go iawn.

Sut all Acorn helpu?

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha  ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.