Management courses to enhance skills and develop staff Management courses to enhance skills and develop staff

Read this in Welsh

Capable managers can add real value to your business but they need the right skills and abilities to deliver effective results.

Acorn has developed a portfolio of open, bespoke and accredited courses tailored to meet the needs of all types of organisations. From SMEs to large corporate companies we can deliver programmes across a wide range of areas.

All courses are written to national management standards allowing all delegates to progress to accredited qualifications such as those accredited under the Qualifications Credit Framework (QCF - formally known as NVQs), and ILM. The type of delivery can be varied to suit an organisation’s needs and can include workshops and in-house activity as well as formal classroom learning.

Acorn is one of only a small number of companies with access to funding to support management development across the whole of Wales and can provide guidance and advice on the most appropriate ways of developing your key people.

Management training could help your managers;

 • Create successful teams
 • Introduce new skills
 • Handle succession planning
 • Demonstrate they value staff
 • Lift performance and job satisfaction
 • Increase motivation and loyalty

To view full outlines of our courses please click on the links below, however, many of our courses are bespoke to individual needs therefore if you do not find the course you are looking for please contact us here to discuss your requirements.

How Acorn can help

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located. Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.


Cyrsiau rheolaeth

Gall rheolwyr abl ychwanegu gwir werth i'ch busnes ond mae angen y sgiliau a'r galluoedd cywir arnynt i gynhyrchu canlyniadau effeithiol.

Datblygodd Acorn bortffolio o gyrsiau agored, pwrpasol ac achrededig sydd wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion sefydliadau o bob math. O gwmnïau bach a chanolig i gwmnïau corfforaethol mawr, gallwn ddarparu rhaglenni ar draws nifer fawr o feysydd gwahanol.

Ysgrifennir pob cwrs i safonau rheolaeth cenedlaethol, sy'n caniatáu i bawb sy'n eu dilyn symud ymlaen i ennill cymwysterau achrededig megis y rhai a achredir trwy'r Fframwaith Credyd Cymwysterau (QCF - a elwir yn ffurfiol yn gymwysterau NVQ), ac ILM. Gellir amrywio'r dull o gyflwyno'r cyrsiau yn ôl anghenion y sefydliad, a gall gynnwys gweithdai a gweithgarwch mewnol yn ogystal â dysgu ffurfiol yn yr ystafell ddosbarth.

Mae Acorn yn un o nifer fechan o gwmnïau sy'n gallu manteisio ar arian i gefnogi'r gwaith o ddatblygu rheolwyr ledled Cymru gyfan, a gall gynnig arweiniad a chyngor ar y ffyrdd mwyaf priodol o ddatblygu eich pobl allweddol.

Gallai hyfforddiant rheolaeth helpu eich rheolwyr i:

 • Greu timau llwyddiannus
 • Gyflwyno sgiliau newydd
 • Ymdrin â chynllunio olyniaeth
 • Arddangos eu bod yn gwerthfawrogi eu staff
 • Gwella perfformiad a boddhad swyddi
 • Gwella cymhelliad a theyrngarwch

Er mwyn gweld brasluniau llawn o'n cyrsiau cliciwch ar y cysylltiadau isod, ond mae llawer o'n cyrsiau'n cael eu paratoi'n bwrpasol ar gyfer anghenion unigol, felly os na ddewch o hyd i'r cwrs rydych yn chwilio amdano cofiwch gysylltu â ni i drafod eich anghenion.


Sut all Acorn helpu

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.