Apprenticeships | Employers | Maximising Funding | Acorn Learning Apprenticeships | Employers | Maximising Funding | Acorn Learning

Read this in Welsh

Are you maximising the funding support available to you?

Acorn has been successful in accessing support funding for work related training and development activities for learners and businesses across Wales.  Via our funding contract, provided by the Welsh Government, the Skills Funding Agency and our partners, we may be able to offer financial assistance to your organisation to support the delivery of apprenticeships.  In some cases this can be 100% of the cost.

How Acorn can help?

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located.  Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or click here to email us.

Gwneud y defnydd gorau o arian

Ydych chi'n gwneud y defnydd gorau o'r cymorth arian sydd ar gael ichi?

Llwyddodd Acorn i gael arian cymorth ar gyfer hyfforddiant yn y gweithle a gweithgareddau datblygu ar gyfer dysgwyr a busnesau ar draws Cymru. Drwy ein contract ariannu, a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, mae'n bosibl y gall yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau a'n partneriaid, gynnig cymorth ariannol i'ch sefydliad er mwyn helpu i gyflawni prentisiaethau. Mewn rhai achosion, gall hyn olygu 100% o'r gost!

Sut all Acorn helpu?

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu gwasgwch yma i anfon e-bost atom.

 
ESF logo
The Apprenticeship, Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop