Why choose Acorn over other training providers? Why choose Acorn over other training providers?

Read this in Welsh

How Acorn can help?

Working with Careers Wales and other referral agencies, Acorn has established a network of keen, motivated people all looking for an opportunity to learn and contribute to the workplace. They have met with an Acorn Consultant who has assessed their commitment and interest to work and they are now ready to be placed into a role within your organisation.

Prior to any training launch we will work closely with your organisation to ensure that we fully understand the criteria of the job role and person specification. This will ensure that the selected apprenticeships are a suitable match for your staff's training and business needs.

5. Additionally, for employers in Wales, you may be eligible for financial assistance, to help you offer an additional young person aged 16-24 an apprenticeship opportunity via The Young Recruits Programme, which is available to potential employers looking to recruit a young person, whereby the company may be eligible for a wage and training subsidy.

Download more information here > 

So if you have a vacancy and would investigate the possibility of using apprenticeships to fill this opportunity, whilst enjoying the benefits that it would bring to your company then why not give us a call?

Alternatively if you are looking to develop the skills of your existing, more experienced workforce we can offer apprenticeship programmes in the following career paths:

 • Customer service
 • Administration
 • Retail
 • Providing financial services (banking)
 • Manufacturing & engineering
 • Management / team leading
 • Contact centre
 • Distribution & warehousing
 • Learning & development
 • Care
 • Providing financial services
  (general insurance)

We can also offer the following work-based programmes:

Competence-based qualifications at levels 1 – 4, Higher Apprenticeships, level 4 - 5, Essential Skills Wales skills levels 1 – 4, and Vocational Related Qualifications (VRQs).

See the available apprenticeship programmes here.

The programmes and support available will vary according to where in the country your company is located.  Please contact our Customer Service Team on 01633 674 555 for further details or contact us here.

Pam Acorn?

Sut all Acorn helpu?

Trwy weithio gyda Gyrfa Cymru a chyrff atgyfeirio eraill, mae Acorn wedi sefydlu rhwydwaith o bobl eiddgar, uchel eu cymhelliant sy'n chwilio am gyfle i ddysgu a chyfrannu i'r gweithle. Maent wedi cyfarfod ag un o Ymgynghorwyr Acorn, sydd wedi asesu eu hymrwymiad a'u hawydd i weithio ac maent erbyn hyn yn barod i gael eu rhoi mewn rôl o fewn eich sefydliad.

Cyn unrhyw lansiad hyfforddiant byddwn yn gweithio'n agos â'ch sefydliad i sicrhau ein bod yn deall yn iawn y meini prawf ar gyfer y swydd a'r manyleb person. Bydd hyn yn sicrhau fod y prentisiaethau a ddewiswyd yn cyfateb yn effeithiol i anghenion hyfforddiant y staff a'r busnes.

Yn ychwanegol at hyn, ar gyfer cyflogwyr yng Nghymru, gallech fod yn gymwys am gymorth ariannol, i'ch helpu i gynnig cyfle am brentisiaeth i berson ifanc ychwanegol rhwng 16 a 24 oed drwy'r Rhaglen Recriwtiaid Newydd, sydd ar gael i ddarpar gyflogwyr sy'n ystyried recriwtio person ifanc, lle y gall y cwmni fod yn gymwys am gymhorthdal cyflog a chymhorthdal hyfforddi.

Lawrlwythwch mwy wybodaeth yma > 

Felly, os oes gennych swydd wag ac os ydych yn barod i ymchwilio'r posibilrwydd o ddefnyddio prentisiaethau i lenwi'r cyfle hwn a mwynhau'r manteision fyddai'n deillio i'ch cwmni, beth am roi galwad inni?

Ar y llaw arall, os ydych yn gobeithio datblygu sgiliau eich gweithlu presennol, mwy profiadol gallwn gynnig rhaglenni prentisiaeth yn y llwybrau gyrfaol canlynol:

 • Gwasanaethu cwsmeriaid
 • Gweinyddiaeth
 • Adwerthu
 • Darparu gwasanaethau ariannol (bancio)
 • Gweithgynhyrchu & pheirianneg
 • Rheolaeth / arwain timau
 • Canolfan gyswllt
 • Dosbarthu & gwaith warws
 • Dysgu & datblygu
 • Gofal
 • Darparu gwasanaethau ariannol
  (yswiriant cyffredinol)

Gallwn hefyd gynnig y rhaglenni yn y gweithle hyn:

Cymwysterau yn seiliedig ar gymwyseddau ar lefelau 1 – 4, Prentisiaethau Uwch, lefel 4 - 5, lefelau sgiliau Sgiliau Hanfodol Cymru 1 – 4, a Chymwysterau Galwedigaethol (VRQ).

Gweld y rhaglenni prentisiaeth ar gael yma.

Bydd y rhaglenni a'r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl ym mha  ran o'r wlad y mae eich cwmni. Mae croeso ichi gysylltu â'n Tîm Gwasanaethu Cwsmeriaid ar 01633 674 555 i gael mwy o fanylion neu cysylltwch â ni yma.